Grand_Cross_Star.jpg
Grand_Cross_Star1.jpg
Grand_Cross_Star2.jpg
Grand_Cross_Star3.jpg
Grand_Cross_Star4.jpg
Grand_Cross_Star5.jpg
Grand_Cross_Star6.jpg
Grand_Cross_Star7.jpg
Grand_Cross_Star8.jpg
Your site for World Orders and Medals
www.ordersandmedals.net
Home - www.ordersandmedals.net
Coding - www.ordersandmedals.net/Variation%20Coding/Variation%20Coding.htm
World Orders - www.ordersandmedals.net/World.htm
Books etc - www.ordersandmedals.net/Books/Books.htm
Denmark - www.ordersandmedals.net/Denmark.htm
Which order? - www.ordersandmedals.net
Finland - www.ordersandmedals.net/Finland.htm
People  - www.ordersandmedals.net/Bio/bios.htm
Iceland - www.ordersandmedals.net/Iceland.htm
Links  - www.ordersandmedals.net
Norway - www.ordersandmedals.net/Norway.htm
Forum  - http://p4.forumforfree.com/ordersandmedals.html
Sweden - www.ordersandmedals.net/Sweden.htm
Denmark
Order of Dannebrog
Period:
1831
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1831
Reference ID
Width (mm):
Tracking no:
D069x
Jeweller:
Hielm, Christiane
Height (mm):
Weight (gr):
0
Dannebrogsordenen, broderet bryststjerne, LS Fig. 182, antagelig udført af hofperlestikker Christiane Hielm. Stevnsborgs book fig 181 shows same way of fixing scales. Page 57 shows that Hielm
was working 1831-1855. Practical identical to fig 181.
Iflg. tidligere auktionsoplysninger (ABR 482, 1986) hørt til en af Czar Alexander III's uniformer
Period:
1848
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Grand_Cross_Star9.jpg
Grand_Cross_Star10.jpg
Date/period:
1848
Reference ID
Width (mm):
Tracking no:
D025
Jeweller:
Michelsen
Height (mm):
Weight (gr):
Herman Historica Auction 12.11.1988. AM Hallmark
Period:
1850
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1850
Reference ID
Width (mm):
86
Tracking no:
D032
Jeweller:
Hummel
Height (mm):
93
Weight (gr):
23.4
Grand_Cross_Star11.jpg
Grand_Cross_Star12.jpg
Grand_Cross_Star13.jpg
Grand_Cross_Star14.jpg
Grand_Cross_Star15.jpg
Grand_Cross_Star16.jpg
Grand_Cross_Star17.jpg
Grand_Cross_Star18.jpg
C Hummel
C Sal Hjelm
Efterfølger
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1850
Reference ID
Width (mm):
66
Tracking no:
D062
Jeweller:
Rothe
Height (mm):
72.5
Weight (gr):
36.2
Dannebrogsordenen, uofficiel storkorsstjerne af emaljeret sølv fremstillet af C. F. Rothe i Wien. Beautiful example made by C.F. Rothe.  Small size!  Awarded to Ludvig Castenskiold (24.8.1823-
30.9.1905. Geheimkonferensråd, kammerherre, ritmester, hoffchef hos Dr Louise  SK DM) by Prins hans in 1888. The Dannebrog Star was later given to his son Anton (born 11.1.1860) as a gift. In
about 1964 it is owned by Ove Pontoppidan. It is sold from his wife at Bruun-Rasmussen auctions 12.12.2006.
Castenskiold, Ludvig, 1823-1905, Officer. C., Broder til ovfr. nævnte General Gustav C., er født 24. Avg. 1823 i Slagelse, blev Kadet i 1836, Repetent og Page I 1840 samt erholdt Aldersorden som
Sekondlieutenant fra 1. Nov. s. A. Efter Afgangen fra Akademiet I 1842 kom han til det gymnastiske Institut og ansattes derefter ved 2. Dragonregiment, som havde Garnison I Holsten. Ved Krigens
Udbrud 1848 gik Regimentet over til Oprørerne; C. blev taget til Fange og løslodes først efter 1/2 Aars Forløb, da han ikke vilde give sit Æresord paa ikke at tjene imod Oprørerne. I Efteraaret 1848
kommanderedes C. til Tjeneste ved de kombinerede Eskadroner paa den slesvigsk-jyske Grænse, var dernæst ansat ved 4. Dragonregiment og blev efter Udnævnelsen til Premierlieutenant i 1849
tjenstgjørende ved Gardehusardivisionen. Med denne Afdeling udførte han efter General Schleppegrells Befaling i Slaget ved Kolding et dristigt Angreb paa en af Fjenden besat Skanse øst for Byen
tæt ved Landevejen. Største Delen af Rytterne og Hestene straktes ved en ødelæggende Salve til Jorden, ogsaa C. fik en Hest skudt under sig, men i øvrigt slap han uskadt fra denne brillante Attake,
for hvilken han erholdt Ridderkorset. Senere deltog han i Kampene ved Gudsø, Fredericia og Isted. -- I 1854 kommanderedes C. til Rideskolen i Wien, men blev ved Aarets Slutning hjemkaldt og ansat
som Adjudant ved i. Kavalleribrigade under daværende Prins Christians Befaling, hvem han fulgte, da Prinsen blev Chef for Kavalleriet.
25. Okt. 1857 ægtede C. Ida Sophie Vilhelmine Grevenkop-Castenskiold, Datter af Kammerherre, Major Jørg. Fr. Johs. G.-C. til Store og Lille Frederikslund, og det følgende Aar erholdt han Ritmesters
Karakter, medens han udnævntes til denne Grad i 1859. Da Kong Christian IX kom paa Thronen, blev C. ansat som Adjudant hos allerhøjstsamme, og 1866 udnævntes han til Kammerherre. Samme
Aar sattes han à la suite i Hæren med Pension og udnævntes derpaa til tjenstgjørende Kammerherre hos Dronning Louise; 1879 blev han Hofchef hos samme Dronning, i hvilken Stilling han endnu
virker. C., som er dekoreret med et stort Antal fremmede Ordener, benaadedes i 1888 med Storkorset af Danebrog. --  d. 30. Sept. 1905.
Castenskiolds awards:
D.M. - Dannebrogsmand 31.05.1866
S.K. D - Grand Cross Dannebrog 08.04.1888
Gb.E.T. - Erindringstegn om Deres Majestæters Kong Christian IX's og Dronning Louises Guldbryllupp
S.N.1 - Grand Cross the Swedish Order of the North Star
R.H.Ø. - Russian Order of the White Eagle
R.St.A.1 - Grand Cross Russian St Anna Order
R.St.Stan. 1 - Grand Cross Russian St Stanislaus Order
Ø.J.Kr.1 - Grand Cross Austrian Iron Crown Order
Ø.F.J.1- Grand Cross Austrian Frantz Josephs Order
Pr.Kr.1 - Grand Cross Prussian Order of the Crown
S.A.1 - Grand Cross Sachsen Albrechts Order
N.A.1 - Grand Cross Holland Adolph of Nassau Military and Cicilian Merit Order
Gr.Fr.1 - Grand Cross Greek Order of the Savior
S.Kr.1 - Grand Cross Siamese Order of the Crown
M.Gr.1 - Grand Cross Germany Mechlenburg-Schwerin Order of the Grif
L.E.Kr.2 - Commander Luxemburg Order of the Oak
M.Dan.2 - Commander Montenegro Danilo Order
F.Æ.L.3 - Commander 2 French Legion d'Honeur
I.M.&L.3 - Comander Italian St. Mauritius and St Lazarus Order
S.Sv.3 -Commander 2 Swedish Order of the Sword
N.St.O.3 - Commander 2 Norwegian Order of St Olav
Pr.R.Ø.1 - Grand Cross Prussian Red Eagle Order
Grand_Cross_Star19.jpg
Grand_Cross_Star20.jpg
Grand_Cross_Star21.jpg
Grand_Cross_Star22.jpg
Grand_Cross_Star23.jpg
Grand_Cross_Star24.jpg
Grand_Cross_Star25.jpg
Grand_Cross_Star26.jpg
Grand_Cross_Star27.jpg
Grand_Cross_Star28.jpg
Period:
1850 ?
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1850 ?
Reference ID
Width (mm):
Tracking no:
D023
Jeweller:
Height (mm):
Weight (gr):
Herman Historica Auction 12.11.1988. Made bt Ouzille et Lemoine, Paris about 1850.
Period:
1850?
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1850?
Reference ID
Width (mm):
79
Tracking no:
D005
Jeweller:
Height (mm):
78
Weight (gr):
62.1
Grand_Cross_Star29.jpg
Grand_Cross_Star30.jpg
Grand_Cross_Star31.jpg
Grand_Cross_Star32.jpg
Grand_Cross_Star33.jpg
Grand_Cross_Star34.jpg
Grand_Cross_Star35.jpg
Grand_Cross_Star36.jpg
Grand_Cross_Star37.jpg
Grand_Cross_Star38.jpg
Grand_Cross_Star39.jpg
Old type in original box. Estimated 1850, but this could be off quite  bit. Needs to be compared with other known similar type.
Paired with D004 og D006
Nicely cut, but seems very
Reverse side nice and
Old type crown.
Intricate pattern.
old and manual labour.
smooth.
Period:
1860
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1860
Reference ID
Width (mm):
Tracking no:
D041x
Jeweller:
Height (mm):
Weight (gr):
0
Large hallmark on reverse. Unfortunately a low resolution image. Order from www.najafcoins.com. This star was paired with a Christian IX (1863-1906) Grand Cross badge.
Grand_Cross_Star40.jpg
Grand_Cross_Star41.jpg
Grand_Cross_Star42.jpg
Grand_Cross_Star43.jpg
Grand_Cross_Star44.jpg
Grand_Cross_Star45.jpg
Grand_Cross_Star46.jpg
Grand_Cross_Star47.jpg
Grand_Cross_Star48.jpg
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1860
Reference ID
Width (mm):
95
Tracking no:
D027
Jeweller:
Height (mm):
91
Weight (gr):
85.3
Uknown jeweller for this one. It is made as a typical embroidered star.
Period:
1860?
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1860?
Reference ID
Width (mm):
Tracking no:
D040x
Jeweller:
Height (mm):
Weight (gr):
0
Grand_Cross_Star49.jpg
Grand_Cross_Star50.jpg
Grand_Cross_Star51.jpg
Grand_Cross_Star52.jpg
Grand_Cross_Star53.jpg
Grand_Cross_Star54.jpg
Grand_Cross_Star55.jpg
Denmark Order of Dannebrog Grand Cross Star Old Type, Brilliant cut body, excellent condition. Www.najafcoins.com
Period:
1882
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1882
Reference ID
Width (mm):
86
Tracking no:
D022
Jeweller:
Michelsen
Height (mm):
81
Weight (gr):
68.2
Hallmarked AM. Inside marked CCO 1882. Perfect condition.
Grand_Cross_Star56.jpg
Grand_Cross_Star57.jpg
Grand_Cross_Star58.jpg
Grand_Cross_Star59.jpg
Grand_Cross_Star60.jpg
Grand_Cross_Star61.jpg
Grand_Cross_Star62.jpg
Grand_Cross_Star63.jpg
Period:
1890
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1890
Reference ID
Width (mm):
Tracking no:
D060x
Jeweller:
Michelsen
Height (mm):
Weight (gr):
0
Dannebrogsordenen, uofficiel storkorsstjerne af emaljeret sølv fremstillet af hofhuveler Michelsen i København, i orig. æske, jvf. LS s. 141
Period:
1947
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1947
Reference ID
Width (mm):
84
Tracking no:
D016
Jeweller:
Michelsen
Height (mm):
80
Weight (gr):
53.9
Grand_Cross_Star64.jpg
Grand_Cross_Star65.jpg
Grand_Cross_Star66.jpg
Grand_Cross_Star67.jpg
Grand_Cross_Star68.jpg
Grand_Cross_Star69.jpg
Grand_Cross_Star70.jpg
Grand_Cross_Star71.jpg
Grand_Cross_Star72.jpg
Grand_Cross_Star73.jpg
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1947
Reference ID
Width (mm):
Tracking no:
D010
Jeweller:
Height (mm):
Weight (gr):
In GC box paired with D011. Hallmark AM and type is 1947 .
Grand_Cross_Star74.jpg
Grand_Cross_Star75.jpg
Grand_Cross_Star76.jpg
Grand_Cross_Star77.jpg
Grand_Cross_Star78.jpg
Grand_Cross_Star79.jpg
Grand_Cross_Star80.jpg
Order of Dannebrog
Grand Cross Star
Date/period:
1947
Reference ID
Width (mm):
Tracking no:
D009
Jeweller:
Height (mm):
Weight (gr):
In GC box paired with D008. Sash missing. No hallmark, but is AM 1947 .